◦ Bacheloruddannelsen

◦ Kandidatuddannelsen

◦ Brevkasse

◦ Links

◦ For studerende

◦ Kontakt

KANDIDATUDDANNELSEN I MOLEKYLÆR BIOMEDICIN

Fra 1. september 2007 er der åbnet for kandidatuddannelsen i Molekylær Biomedicin. Uddannelsen et resultat af samarbejde mellem de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakulteter, og uddannelsen er den første internationale uddannelse i dette samarbejde. På en international uddannelse foregår undervisningen på engelsk, og skriftlige eksamener afholdes også på engelsk.

Hvad kan man blive?

Målet med kandidatuddannelsen er, at de færdige kandidater skal kunne deltage som fuldgyldige medlemmer i biomedicinske forskningsgrupper på internationalt niveau, det være sig i industrien, på hospitaler og universiteter eller i andre forskningsmiljøer.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af flere elementer, hvoraf det vigtigste er specialeprojektet. Den studerende bliver tilknyttet en specialevejleder, der formulerer et selvstændigt projekt, der er en del af den større sammenhæng i vejlederens forskningsfelt. Det er et krav til specialeprojektet, at det skal resultere i ny molekylær biomedicinsk videnskabelig indsigt. Den studerende arbejder dagligt i længere tid i laboratoriet med projektet. Projektarbejdet afsluttes med, at den studerende skriver en videnskabelig rapport over det udførte eksperimentelle arbejde (på engelsk), og resultaterne fremlægges ved en mundtlig eksamen, der har karakter af en videnskabelig diskussion af de indhøstede resultater.

Det er muligt at lave specialeprojekter på et stort antal molekylærbiologiske laboratorier på Københavns Universitet, forskellige forskningsinstitutioner og i den private sektor. Den studerende vælger selv, hvilket laboratorium, der har hendes/hans specielle interesse.

Undervisning

Ud over at lave laboratoriearbejde, skal den studerende også deltage i kurser under kandidatstudiet. Der er obligatoriske kurser i molekylær patologi, bioinformatik og statistik, og herudover skal den studerende selv vælge nogle valgfri kurser. Man aftaler på forhånd, at man bl. a. kan vælge embryologi og forsøgsdyrskundskab, men man har faktisk adgang til at vælge iblandt et stort antal kurser over hele byen (fra mange fakulteter på flere institutioner).

En engelsk uddannelse på internationalt niveau

Som en del af den obligatoriske undervisning lærer den studerende at skrive videnskabelig litteratur og projektansøgninger på engelsk. Under specialestudiet bliver man trænet i mundtlig fremstilling af sine egne, videnskabelige resultater i faglige sammenhænge - også på engelsk. 

Optagelseskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin, skal du leve op til følgende adgangskrav:

  • Studerende med en bachelorgrad i molekylær biomedicin fra Københavns Universitet kan optages på kandidatuddannelsen.
  • Studerende med en anden naturvidenskabelige bachelorgrad fra Københavns Universitet eller andre universiteter kan optages på kandidatuddannelsen i molekylær biomedicin efter kandidatstudienævnets vurdering. For at blive optaget skal den studerende på forhånd have bestået kurser med et samlet omfang på mindst 60 ECTS-point inden for proteinkemi, cellebiologi, molekylærbiologi og patofysiologi, hvoraf mindst 30 ECTS-point skal komme fra kurser i molekylærbiologi.

Sådan gør du

Du søger om optagelse på kandidatuddannelsen via en blanket, som du finder her:

Hvis du er bachelor fra KU:
http://www.nat.ku.dk/studerende/skemaer/optagkand.PDF

Hvis du ikke er bachelor fra KU:
http://www.nat.ku.dk/studerende/skemaer/indskrivning.pdf

Ansøgningsfristen for optagelse er den 11. juni 2007.

Herefter skal du som beskrevet ovenfor gå i gang med at lede efter en specialevejleder på molekylær biomedicin samt et specialeprojekt. Dette skal du finde i løbet af den første blok, du er indskrevet på studiet. Når du har fundet en vejleder og et projekt, skal I sammen udarbejde en kort skriftlig problemformulering (højst 1 side). Formuleringen vedlægges et af jer udfyldt og underskrevet specialekontraktskema og indsendes til godkendelse i kandidatstudienævnet.
Hvis du ønsker at tage kurser uden for Det Naturvidenskabelige Fakultet, skal du også have en forhåndsgodkendelse af kandidatstudienævnet (eventuelle valgfri kandidatkurser udbudt af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til molekylære biomedicinere er undtaget.)

Kandidatstudienævnet har følgende kontaktoplysninger:
Adresse: Kandidatstudienævnet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Øster Voldgade 3, 1350 København K
E-mail: NAT-KAND-SN@adm.ku.dk

Specialekontraktskema kan rekvireres hos studieleder Morten Johnsen (for kontaktoplysninger, se ovenfor) sammen med en liste over godkendte specialevejledere.

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen for molekylær biomedicin, se under kontakt.

Sidst opdateret 1/6/2007. For spørgsmål til siden: kontakt webmaster på xxx@molbio.ku.dk